REGULAMIN GABINETU PRESTIGE CLINIC

Regulamin organizacyjny jest podstawowym dokumentem regulującym współpracę Personelu PRESTIGE CLINIC z jej Pacjentami w trosce o najwyższą jakość świadczonych w gabinecie usług medycznych i kosmetologicznych.

Celem naszej działalności jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy i personel PRESTIGE CLINIC zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, aktualną wiedzą medyczną i dostępnymi metodami zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

1. PRESTIGE CLINIC działa zgodnie z niniejszym Regulaminem wewnętrznym, opracowanym w oparciu o następujące akty prawne:
– Kodeks Cywilny;
– Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zawodzie lekarza (Dz.U.2015, poz. 618 z późn. zm.);
– Ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz.U.2011, nr 227 poz. 1634 ze zm.);
– Ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. 2012, poz. 159 z późn. zm.);
– Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015, poz. 618 z późn. Zm.);
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2014, poz. 177 z późn. zm.);
– Ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji o ochronie zdrowia (Dz. U. 2015, poz. 636 z późn. Zm.);
– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO);
– Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000);
– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

2. Pojęcia:
Regulamin– niniejszy Regulamin określający prawa i obowiązki Stron – Pacjenta oraz PRESTIGE CLINIC w związku z udzielaniem Pacjentowi przez gabinet PRESTIGE CLINIC usług medycznych i kosmetycznych.

PRESTIGE CLINIC– podmiot PRESTIGE CLINIC Sp. z o.o. NIP 884 28 11 080 wykonujący usługi kosmetyczne i medyczne (zwany dalej Gabinetem PRESTIGE CLINIC lub PRESTIGE CLINIC)

Pacjent– osoba korzystająca z usług medycznych i kosmetycznych wykonywanych przez PRESTIGE CLINIC

Osoba bliska – małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel ustawowy, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z Pacjentem lub osoba wskazana przez Pacjenta

Usługa medyczna – wykonywana przez PRESTIGE CLINIC na rzecz Pacjenta usługa, stanowiąca wizytę medyczną lub zabieg medyczny (zwane dalej „usługą”, „wizytą”, „zabiegiem”). Usługa kosmetyczna – wykonywana przez PRESTIGE CLINIC na rzecz Pacjenta usługa, stanowiąca wizytę kosmetyczną lub zabieg kosmetyczny (zwane dalej „usługą kosmetyczną”, „wizytą kosmetyczną lub „zabiegiem”).

3. Zasady ogólne:
– Pacjentem PRESTIGE CLINIC może zostać osoba pełnoletnia, która w podpisanej karcie pacjenta, oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania zabiegów objętych naszą ofertą. Osoby niepełnoletnie korzystają z konsultacji lekarskich w obecności rodzica lub opiekuna prawnego, a z zabiegów tylko za ich pisemną zgodą.
– Pacjent korzysta z zabiegów na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem PRESTIGE CLINIC żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia, chyba że zostało to spowodowane przez placówkę lub jej personel w sposób zawiniony.
– Korzystanie z usług PRESTIGE CLINIC jest możliwe po zakwalifikowaniu Pacjenta do zabiegu, wypełnieniu formularzy: m.in. karta pacjenta, wywiad chorobowy, zgody na zabieg, wykonaniu dokumentacji fotograficznej.
– W przypadku problemów zdrowotnych stanowiących względne przeciwwskazanie do wykonywanie proponowanych w PRESTIGE CLINIC zabiegów, należy dostarczyć zgodę lekarza prowadzącego.
– W przypadku złego samopoczucia podczas wykonywania zabiegu, należy niezwłocznie poinformować o tym obsługę PRESTIGE CLINIC lub osobę wykonującą zabieg.
– PRESTIGE CLINIC zastrzega sobie prawo do zmiany terminów lub godzin wizyt, konsultacji i zabiegów lub ich odwołania w uzasadnionych przypadkach.
Ustalona wcześniej godzina przyjęcia w gabinecie PRESTIGE CLINIC jest terminem orientacyjnym z uwagi na charakter udzielanych świadczeń oraz nacisk na ich najwyższą jakość i profesjonalizm
– PRESTIGE CLINIC zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie i cenniku firmy. Aktualna oferta jest umieszczona na niniejszej stronie internetowej. Zabiegi wykonywane są według cennika obowiązującego w dniu wykonania usługi. Wszelkie ceny podane w cenniku oraz na stronie internetowej www. prestige-swidnica.pl są cenami brutto i są wyrażone w złotych polskich. Podane ceny usług są cenami orientacyjnymi. Dokładną cenę usługi podaje specjalista podczas kwalifikacji Pacjenta do zabiegu.
– W przypadku niemożliwości zapłaty za wykonaną usługę Pacjent zobowiązany jest do spisania oświadczenia zapłaty i jej uiszczenia w terminie do 3 dni roboczych. W przypadku jej braku PRESTIGE CLINIC zastrzega sobie możliwość wysłania wezwania do zapłaty drogą pisemną oraz, że w razie nieuregulowania należności we wskazanym terminie sprawa zostanie skierowana na drogę sądową.
– W PRESTIGE CLINIC dbamy o najwyższe standardy bezpieczeństwa, ale nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w gabinecie.
– Niestosowne zachowanie Pacjenta na terenie PRESTIGE CLINIC lub rażące naruszenia porządku, przebiegu udzielanych świadczeń skutkuje odmową lub przerwaniem usługi oraz wezwaniem do niezwłocznego opuszczenia gabinetu.
– Każdy Pacjent przystępujący do zabiegu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem.
– Rabaty, zniżki, promocje nie sumują się.
– PRESTIGE CLINIC zastrzega sobie prawo do modyfikacji postanowień Regulaminu, które będą dostępne na stronie internetowej www. prestige-swidnica.pl
– W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Zasady rezerwacji terminów:
– W celu dokonania rezerwacji terminu na wybrany zabieg lub konsultację należy zgłosić się osobiście lub skontaktować telefonicznie.
– Pacjent, który dokonał rezerwacji terminu zobowiązany jest przybyć nie później niż 15 min przed uzgodnioną godziną by dokonać wszelkich formalności. W przypadku spóźnienia przekraczającego 15 minut PRESTIGE CLINIC zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu, wyznaczenia innej godziny lub innego terminu.
– W razie braku możliwości skorzystania z umówionej wizyty należy ten fakt zgłosić telefonicznie lub za pomocą SMS do 48 godzin przed planowanym terminem.
– W przypadku braku odwołania wizyty lub wielokrotnego ich odwoływania zastrzegamy sobie prawo do odmowy ponownej rejestracji z powodu dezorganizacji pracy specjalistów.

5. Zasady przeprowadzania zabiegów:

Zgodę na zabieg może wyrazić Pacjent pełnoletni posiadający pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
PRESTIGE CLINIC zaleca wykonanie podstawowych badań lekarskich w celu sprawdzenia ogólnego stanu zdrowia i określenia braku przeciwwskazań medycznych do odbycia zabiegów. Przystępując do zabiegu Pacjent automatycznie oświadcza, że:
– znana jest mu celowość oraz możliwe efekty wykonania zabiegu,
– wszelkie kwestie związane pośrednio lub bezpośrednio z przygotowaniem do oraz zastosowaniem wybranego zabiegu zostały mu wyjaśnione i są dla niego w pełni zrozumiałe,
– znane i zrozumiałe są dla niego wszelkie przeciwwskazania, możliwe skutki uboczne oraz efekty wykonania,
– został poinformowany o charakterystyce wybranych usług, zrozumiał, że są wykonywane z dołożeniem należytej staranności oraz jest świadomy, że przedmiotowe zabiegi nie gwarantują osiągnięcia pewnych i widocznych rezultatów,
– przed przystąpieniem do korzystania z usługi kosmetycznej Pacjent uwzględnił swój stan zdrowia i nie przystąpi do niej jeżeli ze względu na ten stan,  mogłaby ona mieć negatywny wpływ na jego życie, zdrowie, komfort psychiczny lub fizyczny.
– nie jest w ciąży, w okresie połogu lub karmienia piersią, nie zażywa leków, nie zażywa innych substancji ani też nie posiada schorzeń które są przeciwwskazaniem do wykonania usługi kosmetycznej,
– dokonał świadomej decyzji o wyborze najodpowiedniejszego zabiegu, z uwzględnieniem jego aktualnego stanu zdrowia oraz dostępnych środków medycznych i technicznych,
– nie będzie żądał zwrotu kosztów usługi kosmetycznej w przypadku gdy nie przyniesie ona zamierzonego rezultatu,
– wyraża zgodę na zmodyfikowanie sposobu wykonania usługi kosmetycznej lub nawet odstąpienie od niej gdyby jej dalsze kontynuowanie zgodnie z przewidzianą procedurą zagrażało jego życiu lub zdrowiu.
– Zabiegi wykonywane są wyłącznie w godzinach pracy placówki.
– PRESTIGE CLINIC zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia. Zmiana może oznaczać czasowe zamknięcie gabinetu, a także skrócenie lub wydłużenie godzin jego funkcjonowania.
– PRESTIGE CLINIC zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu pacjentowi, którego stan wskazuje na spożycie alkoholu lub użycie środków odurzających.

6. Dokumentacja:
– PRESTIGE CLINIC zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi bez uprzedniego wypełnienia i podpisania przez Pacjenta dokumentów niezbędnych do jej przeprowadzenia (pkt. 3 podpunkt. 2) lub w przypadku odmowy przez Pacjenta wykonania dokumentacji fotograficznej.
– Odpowiedzialność za prawidłowość i prawdziwość informacji wpisanych we wszystkich dokumentach ponosi wyłącznie Pacjent.
– Ze względów na ochronę danych osobowych w niżej wymienionych celach konieczne jest uzupełnienie przez Pacjenta stosownych wniosków na:
a) jednorazowe wejście osoby towarzyszącej do gabinetu
b) wgląd do dokumentacji medycznej
c) wyciąg z systemu wizyt
d) wgląd do przebytych wizyt / wgląd do dokumentacji fotograficznej
e) wydanie dokumentacji fotograficznej
f) wysyłkę faktury za odbytą wizytę
g) upoważnienie osoby trzeciej do odbioru wskazanej przez Pacjenta dokumentacji
– Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej:
  a) Dokumentacja Pacjenta jest własnością PRESTIGE CLINIC.
  b) Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji dotyczącej udzielanych mu świadczeń na podstawie złożonych stosownych wniosków:
    aa) do wglądu do dokumentacji medycznej oraz fotograficznej bezpośrednio w gabinecie
    bb) do wydania dokumentacji medycznej oraz fotograficznej, jej kopii lub odpisów.
 – PRESTIGE CLINIC udostępnia dokumentację medyczną oraz fotograficzną;
 a) Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej pisemnie przez pacjenta na podstawie złożonego stosownego wniosku
 b) Podmiotom uprawnionym do dostępu do dokumentacji medycznej oraz fotograficznej Pacjenta na mocy odpowiednich przepisów prawa

7. Płatności:
– Płatność za usługi będące w ofercie PRESTIGE CLINIC możliwa jest za pomocą gotówki, karty płatniczej oraz przelewu na podstawie wypełnienia stosownego dokumentu zobowiązania spłaty z zastrzeżeniem przelewu/zapłaty do 3 dni roboczych.
– Płatność za usługi znajdujące się w ofercie PRESTIGE CLINIC dokonuję się po wykonanej usłudze (konsultacji, zabiegu). Wyjątek stanowi przedpłata przed usługami określona w pkt 4 ppkt.2
– Po dokonaniu płatności Pacjent otrzymuje paragon lub fakturę.

8. Reklamacje:
– Reklamacje dotyczące realizacji usług mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres recepcja@prestige-swidnica.pl
– Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji.
– Pacjenci zgłaszający reklamację będą informowani o decyzji w formie pisemnej.

834722_facebook_icon

Prestige Clinic
ul. Komunardów 5
58-100 Świdnica

Zadzwoń: +48 534 522 014
biuro@prestige-swidnica.pl